एफ. वाय./एस.वाय., बी.ए./बी.कॉम.(सत्र- दोन व चार) ए.टी. के.टी. परीक्षा ऑक्टोबर २०२१ 

परीक्षा विभाग नोटीस  

एफ. वाय./एस.वाय., बी.ए./बी.कॉम.(सत्र- दोन व चार) ए.टी. के.टी. परीक्षा ऑक्टोबर २०२१ 

महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करणेत येते की, एफ. वाय./एस.वाय., बी.ए./बी.कॉम.(सत्र- दोन व चार) ए.टी. के.टी. ऑक्टोबर २०२१ फॉर्म भरण्याची मुदत सोमवार दि.११/१०/२०२१ ते  सोमवार दि.१८/१०/२०२१ संध्यकाळी ०६:०० पर्यंत आहे. तरी ज्या विद्यार्थ्यांचे ए.टी. के.टी. राहिलेली आहे त्यांनी आपला परीक्षा फॉर्म ठराविक वेळेतच जमा करावा. (परीक्षा शुक्रवार  दि. २२/१०/२०२१ पासून सुरु होतील

टीप: मुदतीनंतर कोणतेही फॉर्म स्वीकारले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

 

Sr. No Number of ATKT per semester Exam fee to be paid

 

1. One subject Rs. 260/-
2. Two subjects Rs. 460/-
3. More than two subjects Rs. 960/-

 परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी सूचना:

१) महाविद्यालयातून परीक्षा फॉर्म घ्या, तो काळजीपूर्वक भरा आणि परीक्षा विभागातून तपासून घ्या..

२) खालील लिंकचा वापर करून ऑनलाईन फॉर्म नंबर व इतर माहिती काळजीपूर्वक भरा.

https://forms.gle/qcoDiDXeUCTjncep9 

३) परीक्षा फी भरून फॉर्म कार्यालयात जमा करा. 

 

FY, BA, BCOM ATKT EXAM OCT 2021 TIME TABLE

Sr. No Day & Date Time Class Sem. Subject
1 Friday, 22nd October 2021 11:00 am to 12:00 pm FYBA II F.C.
FYBCOM II F.C.
2 Saturday, 23rd October 2021 11:00 am to 12:00 pm FYBA II C.S.
FYBCOM II B.C.
3 Monday, 25th October 2021 11:00 am to 12:00 pm FYBA II Mar/Hindi(Com)
FYBCOM II A/c & Fin. Mgt-II
4 Tuesday, 26th October 2021 11:00 am to 12:00 pm FYBA II Eco/History
FYBCOM II Commerce-II
5 Wednesday, 27th October 2021 11:00 am to 12:00 pm FYBA II Geo./Pol.
FYBCOM II Business Eco-II
6 Thursday, 28th October 2021 11:00 am to 12:00 pm FYBA II Marathi/Hindi/English(Paper-I)
FYBCOM II EVS-I
7 Friday, 29th October 2021 11:00 am to 12:00 pm FYBCOM II Maths-II

SY, BA, BCOM ATKT EXAM OCT 2021 TIME TABLE

Sr. No Day & Date Time Class Sem. Subject
1 Friday, 22nd October 2021 03:00 pm to 04:00 pm SYBA IV F.C.
SYBCOM IV F.C.
2 Saturday, 23rd October 2021 03:00 pm to 04:00 pm SYBA IV ADVT/LAW
SYBCOM IV A/c & Fin. Mgt-IV
3 Monday, 25th October 2021 03:00 pm to 04:00 pm SYBA IV Mar/Eng/Hindi(Paper-II)
SYBCOM IV Commerce-IV
4 Tuesday, 26th October 2021 03:00 pm to 04:00 pm SYBA IV Marathi/Hindi/English(Paper-III)
SYBCOM IV Business Eco-IV
5 Wednesday, 27th October 2021 03:00 pm to 04:00 pm SYBA IV Eco./History(Paper-II)
SYBCOM IV Business Law-II
6 Thursday, 28th October 2021 03:00 pm to 04:00 pm SYBA IV Eco/History(Paper-III)
SYBCOM IV SP/Eco. System-II
7 Friday, 29th October 2021 03:00 pm to 04:00 pm SYBA IV Pol./Geo.-II
SYBCOM IV Auditing
8 Saturday, 30th October 2021 03:00 pm to 04:00 pm SYBA IV Pol./Geo.-III